Archive for the ‘Lanz Bulldog Dag’ Tag

Ford A   21 comments

 

Ford   a

.

F

.

Tijdens de Lanz Bulldog dag in Rouveen

stond deze klassieke Ford A te pronken in fel tegenlicht

.

F

.

…..  Meer dan tachtig jaar geleden snorde hij al over zand en klinkers  …..

.

Ford A Pickup

.

.

.

F

.

.

.

Ford A Pickup

.

F

.

.

F

.

En de boer, hij ploegde voort   24 comments

 

En de boer, hij ploegde voort

.

Ã

.

Lanz Bulldog  dag in Rouveen

Door velen gezien en gehoord

Paard verruild door stalen ros

En de boer

hij ploegde voort

.

Lanz Bulldog dag Rouveen

.

.

.

Ã

.

.

.

Lanz Bulldog dag Rouveen

.

.

.

Ã

.

.

.

Lanz Bulldog dag Rouveen

.

.

.

Ã

.

.

.

Lanz Bulldog dag Rouveen

.

.

.

Ã

.

.

.

Lanz Bulldog dag Rouveen

.

.

.

Ã

.

.

.

Lanz Bulldog dag Rouveen

.

Ã

.